Klub Aktywnej
Integracji Społecznej

w Szczecinie

O projekcie Kontakt

Projekt skierowany

Klub Aktywnej Integracji Społecznej

 jest do 48 osób z niepełnosprawnością i 96 os. z ich otoczenia, z województwa zachodniopomorskiego. Osoby z niepełnosprawnością zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne,które zg z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób-tzw. oddalonych od rynku pracy.

Nasza lokalizacja