KRYTERIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Lider w ścisłej współpracy i przy wsparciu Partnera projektu.
 2. Lider przyjmuje formularze zgłoszeniowe w swoim biurze pod adresem: Potulicka 16, 70-952 Szczecin.
 3. Informacje o dokładnych terminach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronach internetowych Lidera oraz Partnera projektu.
 4. Rekrutacja ciągła przewidziana  jest na okres:

I tura – od grudnia 2018 r., (24 os);

II tura – od marca 2019 r. (24 os).

 1. Planuje się organizację informacyjnych spotkań, w trakcie których dystrybuowane będą ulotki oraz formularze rekrutacyjne. Zrekrutowanych zostanie 48 osób (27K, 21M) z woj. zachodniopomorskiego.
 2. Rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń, które spełnią wymogi formalne, osiągnie 120%.
 3. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki łącznie:
 • posiadać status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.511 ze zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.) w dniu rozpoczęcia wsparcia.

-        być osobą zameldowaną lub mieszkającą lub pracującą lub uczącą się na terenie  województwa  zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 1. Minimum 10% z ogółu uczestników projektu, t.j.: 5 osób będzie kwalifikować się do co najmniej jednej z grup: osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:
 3. I etap – ocena formalna,
 4. II etap wybór uczestników projektu przez komisję rekrutacyjną,
 5. Ocena formalna polega na weryfikacji kompletności dokumentów rekrutacyjnych oraz spełnieniu przez kandydata warunków o których mowa w § 4 ust.7 oraz ust.8 niniejszego Regulaminu.
 6. Dokumenty rekrutacyjne kandydat dostarcza do biura Lidera lub biura Partnera projektu osobiście lub pocztą tradycyjną. Wzory dokumentów dostępne będą w biurze Lidera jak i w biurze Partnera oraz na stronie internetowej Projektu pod adresami:

 www.twp.szczecin.pl/projekty;

  www.inbit.pl  

 1. Komplet Dokumentów rekrutacyjnych stanowią:
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu;
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami;
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo inny dokument, o którym mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 • Kserokopia aktualnego zaświadczenia z PUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem)- jeśli dotyczy.
 1. Wynik pozytywny oceny formalnej oznacza rekomendację kandydata do II etapu rekrutacji.
 2. Po zakończonej ocenie formalnej utworzona zostanie lista osób rekomendowanych do II etapu rekrutacji.
 3. Wybór uczestników projektu dokonywany jest podczas II etapu rekrutacji przez komisję rekrutacyjną.
 4. Komisja Rekrutacyjna w skład której wejdą : Kierownik projektu, Asystent Kierownika, Doradca zawodowy, Psycholog i Terapeuta zbada chęć nabycia i podniesienia kwalifikacji, motywacji do nabycia nowych umiejętności przez kandydata, integracji społecznej i zawodowej.
 5. Każdy z kandydatów może otrzymać podczas rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie 40 pkt.
 6. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 48 osób (24 osoby w edycji 1 i 24 osób w edycji 2)
  z najwyższą łączną liczbą punktów z II etapu rekrutacji.
 7. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kandydatów decydują kryteria premiujące:

 kobiety - dodatkowe 5 pkt.

osoby o niskich kwalifikacjach – dodatkowe 5 pkt.

osoby bez doświadczenia zawodowego – dodatkowe 5 pkt.

osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną  i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – dodatkowe 5 pkt.

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne i jawne zasady. Uwzględniać będzie równość szans, w tym równość płci. Rekrutacja umożliwi wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie.
 3. Zajęcia realizowane będę w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z powyższym w procesie rekrutacji nie ma żadnych barier związanych z niepe­łnosprawnością ruchową ewentualnych uczestników.
 4. Osoby nie zakwalifikowane a spełniające kryteria do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej według malejącej ilości punktów otrzymanych podczas procedury rekrutacji. W przypadku rezygnacji Kandydata lub Uczestnika projektu z udziału w projekcie na jego miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.
 5. Informacja o projekcie zostanie opublikowana na stronie internetowej Lidera oraz Partnera projektu.